Nowy model

DIAGNOZA OSIEDLA

Kwiecień - diagnoza osiedla ma na celu przygotowanie analizy uwzględniającej: zadania zrealizowane w osiedlu w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego lub środków budżetu gminy w latach ubiegłych oraz planowane zadania do realizacji z budżetu gminy w najbliższym czasie. Jest próbą rozpoznania problemów i potrzeb mieszkańców, słabych i mocnych stron osiedla. Diagnoza Osiedla prowadzona jest przez Animatora w oparciu o badania ankietowe, spotkania (rozmowy diagnostyczne) z mieszkańcami, spotkania z radnymi Rady Miejskiej, radami jednostek pomocniczych, o ile występują w danym osiedlu oraz władzami miasta.

SPOTKANIA OTWIERAJĄCE - ZGŁASZANIE POMYSŁÓW

Kwiecień/Maj, przy użyciu prostego formularza każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej bez względu na wiek może zgłosić pomysł na rozwój swojego lub innego osiedla. Wystarczy wskazać miejsce i opisać pomysł. Procedura pozwala na złożenie więcej niż jednego pomysłu. Podczas spotkań otwierających Animator może pomóc przy wypełnianiu formularza z pomysłem, który następnie należy składać:

  • listownie na adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją na kopercie "Konsultacje społeczne-wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych w osiedlach",

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Interesantów ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Punktach Konsultacyjnych,

  • osobiście w Centrum Aktywności Obywatelskiej - Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej,

  • mailowo, na adres twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

WSTĘPNA WERYFIKACJA POMYSŁÓW

Maj/Czerwiec, w ramach kolejnego etapu, złożone przez mieszkańców w wyznaczonym do tego terminie pomysły na projekty podlegają wstępnej weryfikacji pod względem: własności nieruchomości, ewentualnych planów inwestycyjnych miasta wobec wskazanej nieruchomości oraz pod kątem zgodności z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

FORA MIESZKAŃCÓW – WYPRACOWANIE PAKIETÓW REWITALIZACYJNYCH DLA OSIEDLA

Od maja do października, podczas cyklu spotkań w ramach Forów Mieszkańców, moderowanych przez Animatorów, będą przeprowadzane następujące elementy procesu: • prezentacja zgłoszonych w osiedlu pomysłów, • ustalenie, drogą dyskusji i warsztatów, najważniejszych potrzeb osiedla – priorytetowanie, • doprecyzowanie pomysłów i przekształcanie ich w projekty – projektowanie, • weryfikacja projektów przez właściwe merytorycznie komórki Urzędu Miejskiego, • wypracowanie oraz ustalenie na bazie zgłoszonych pomysłów listy projektów do realizacji w ramach Pakietu Rewitalizacyjnego mieszczących się w kwocie dla osiedla • albo wypracowanie oraz ustalenie maksymalnie listy 3 projektów pod głosowanie, mieszczących się w 3 - krotności kwoty dla osiedla, przy założeniu, iż szacunkowy koszt każdego z tych projektów nie może przekroczyć kwoty przewidzianej dla osiedla. Formuła spotkań w ramach Forów Mieszkańców umożliwia uczestnikom elastyczne kształtowanie tego etapu. Mieszkańcy będą mogli decydować o ilości i terminach spotkań, kolejności procedowania poszczególnych elementów w zależności od liczby pomysłów/projektów w danym osiedlu oraz stopnia ich skomplikowania. Ma to na celu optymalizację procesu poprzez maksymalne dopasowanie do specyfiki poszczególnych osiedli.

GŁOSOWANIE – OPCJONALNIE

Listopad - głosowanie to chwila wyboru projektów do realizacji. Będzie ono przeprowadzone tylko w tych osiedlach, w których nie doszło do uzgodnienia priorytetowych inwestycji w ramach dyskusji prowadzonej podczas Forów Mieszkańców. Głosowanie trwa tydzień i zostanie przeprowadzone poprzez wybór jednego z projektów listy maksymalnie 3 projektów, które zostały uznane jako priorytetowe do realizacji i wskazane pod głosowanie przez uczestników Forów Mieszkańców. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Centrum Aktywności Obywatelskiej lub w Punkcie Konsultacyjnym.

 

Zarządzenie Nr 177.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Ładowanie...