Animatorzy

Animator to człowiek, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działań włączających mieszkańców w procesy decyzyjne (zarządzania miastem) oraz przygotowujących społeczność lokalną do wypracowania programu funkcjonalnego na potrzeby realizacji projektu Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Animator to osoba, która prowadzi spotkania konsultacyjne w osiedlach (cykl spotkań od animacji po wybór projektów). Animator używając narzędzi partycypacyjnych stara się przeprowadzić jak najszerszą dyskusję pozwalającą na wygenerowanie pomysłów na rozwój osiedla, a następnie na wybór projektu lub projektów, które wchodzą w skał „Pakietu rewitalizacyjnego”. Opiekun dzielnicy, różnymi metodami aktywizuje mieszkańców Dąbrowy Górniczej, inspiruje, wysłuchuje ich potrzeb i problemów, włącza ludzi w działania i stara się zwrócić uwagę mieszkańców na potrzeby różnych grup (seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne czy rodziny z dziećmi) przy wyborze projektów dla osiedla. Dzięki temu doświadczeniu animatorzy oraz mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli świadomie uczestniczyć w procesie rewitalizacji Fabryki Pełnej Życia oraz być ambasadorami procesu rewitalizacji wśród mieszkańców i innych interesariuszy. Dzięki działaniom animatora możliwe będzie również wsparcie przez nich komórki odpowiedzialnej za realizację projektu rewitalizacji, poprzez włączanie mieszkańców na wszystkich etapach procesu – od etapu diagnozy do momentu podjęcia wspólnej decyzji. Dzięki tak zaplanowanemu procesowi osiągnięty zostanie efekt synergii dla Miasta - realizatora projektu "Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".

Najważniejsze jest to, że każdy z animatorów posiada praktyczne umiejętności z zakresu technik mapowania, prowadzenia dyskusji i moderacji spotkań. Animatorzy są też zapoznani z metodami zastosowań technik partycypacyjnych wśród lokalnych społeczności. Każda z osób, które będą opiekowały się danymi dzielnicami, posiada takie cechy jak: zdolność łączenia ludzi czy umiejętność budowania zaufania społecznego. Animator jest osobą mającą określony cel, zorganizowaną, otwartą na zmiany, empatyczną, posiadającą wysoką kulturę osobistą i umiejącą pracować pod presją czasu.

Animator jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie spotkań. Po każdym z nich musi zrobić notatkę i udostępnić ją oraz podsumować pracę w dzielnicy w formie raportu.

Lista spotkań, które musi przeprowadzić animator:

  • Spotkanie diagnostyczne w osiedlach – kwiecień 2019

    Diagnoza osiedla prowadzona jest przez Animatora w oparciu o badania ankietowe w osiedlu, spotkania z mieszkańcami, spotkania z radnymi Rady Miejskiej, radami jednostek pomocniczych (o ile występują w danym osiedlu) oraz władzami miasta.

  • Spotkania w ramach Forów Mieszkańców – wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych od maja do października 2019 r.
Ładowanie...